Informācija Skola šodien Skolotāji Skolēni Bibliotēka Vēsture Arhīvs Pa jokam

Informācija

  
   Uzņemšana
  
Mācību programmas

   Stundu saraksts

   Individuālais darbs
 
  Ārpusstundu nodarbības

   Projekti
   Comenius programma

   Skolēnu individuālā mobilitāte
  Erasmus+


 

  

 

 

 


 


   
Salas vidusskolas (skolas kods 10130800)
2018./19. mācību gadā realizē sekojošas izglītības programmas:

      1. Pamatizglītības programma, kods 21011111, licence V-1746 no 23.03.2010

      2. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, kods 31011011,
          licence V-1768 no 26.03.2010

      3. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem,
          kods 21015211, licence V-4345 no 02.06.2011

      4. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem,
          kods 21015611, licence V-5173 no 18.06.2012

      5. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem,
          kods 21015511, licence V-6762 no 6.09.2013

      6. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības
          traucējumiem kods 2101 5811, licence Nr. V-8857, no 20.10.2016.

____________________________

                  Pamatizglītības programmas (kods 21011111) stundu plāns 2018./2019.m.g.

Nr.

Mācību priekšmets

Stundu skaits nedēļā

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

Latviešu valoda

6

6

6

5

5

4

3

3

4

2.

Literatūra

 

 

 

 1

2

2

2

2

2

3.

1.svešvaloda (angļu)

 1

 1

3

3

4

3

3

3

3

4.

2.svešval. (krievu/vācu)

 

 

 

 

 

2

3

3

3

5.

Matemātika

4

4

4

5

5

5

6

5

5

6.

Informātika

 

 

 

 

1

1

2

 

 

7.

Dabaszinības

2

2

2

2

2

 

 

 

8.

Bioloģija

 

 

 

 

 

 

2

2

2

9.

Fizika

 

 

 

 

 

 

 

2

2

10.

Ķīmija

 

 

 

 

 

 

 

3

2

11.

Ģeogrāfija

 

 

 

 

 

 

2

2

2

12.

Ētika

1

1

 1

 

 

 

 

 

 

13.

Sociālās zinības

1

1

2

2

1

1

1

14. Latvijas vēsture           1 1 1 1
15. Pasaules vēsture           1 1 1 1

16.

Mājturība

1

1

1

1

2

2

2

2

2

17.

Sports

2

3

2

3

2

2

2

2

2

18.

Mūzika

2

2

2

2

2

2

1

1

1

19.

Vizuālā māksla

2

2

2

2

1

1

1

1

1

 

Skolēna  slodze

22

23

24

26

28

30

32

34

34

    Vispārējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmas (kods 31011011) stundu plāns 2018./2019.m.g.

Vidusskola

Stundu skaits nedēļā

10.klase 

11.klase

12.klase

Obligātie mācību priekšmeti

Latviešu valoda un literatūra

16

5

5

6

Matemātika

15

5

5

5

Latvijas un pasaules vēsture

6

2

2

2

Pirmā svešvaloda(angļu)

12

4

4

4

Otrā svešvaloda (krievu / vācu)

9

3

3

3

Sports

9

3

3

3

Informātika

3

1

1

1

Ekonomika 4 1

3

 

Fizika

9

3

3

3

Ķīmija

6

2

2

2

Bioloģija

6

2

2

2

Tehniskā grafika 

2

 

 

2

Kulturoloģija

3

1

1

 1

Vizuālā māksla

2

1

1

 

Ģeogrāfija

3

2

1

 

Veselības mācība

1

1

 

 

Politika un tiesības      

2

Kopā:

10

36

36

36

                                                                                                       uz sākumu