Informācija Skola šodien Skolotāji Skolēni Bibliotēka Vēsture Arhīvs Pa jokam

                     Informācija

   
    Uzņemšana

    Mācību programmas

    Stundu saraksts

    Individuālais darbs
  
 Ārpusstundu nodarbības
  
 Projekti
   
Comenius programma
    Skolēnu individuālā mobilitāte

    Erasmus+

  

                                                                   

Eiropas Savienības ESF projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001

"Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

”Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai’’

Pr. Nr. 8.3.2.2/16/I/001"KOMPLEKSI  RISINĀJUMI  SILTUMNĪCEFEKTA  GĀZU  EMISIJAS SAMAZINĀŠANAI  SALAS  VIDUSSKOLAS  SPORTA ZĀLEI"

          lasi vairāk >>                           foto >> 
    

ERAF projekts >>

 „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana”
 

ERAF projekts >>

  „Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem”ESF projekts „Atbalsts vispērējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”
( Vien. Nr. 2008/0001/1DP/2.1.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002)

ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

(Vien. Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/IPIA/VIAA/0
01)