Informācija Skola šodien Skolotāji Skolēni Bibliotēka Vēsture Arhīvs Pa jokam

Vecākiem


   Skolas padome
    Dokumenti
  

 

 
 
Salas vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 2010. - 2016.
Salas vidusskolas nolikums 
Salas vidusskolas skolas padomes reglaments  
Līdzpārvaldes reglaments
Iekšējās kārtības noteikumi
Pielikumi:
1. Dežurantu pienākumi
2. Darbība kavējumu novēršanai
3. Skolēnu  iepazīstināšana ar iekšējās kārtības noteikumiem, drošības noteikumiem un evakuācijas plānu
4. Skolotāja rīcība, ja ir aizdomas, ka skolēns lietojis atkarību izraisošas vielas
5.

Kārtība palīdzības sniegšanai bērnam

6. Skapīšu lietošanas kārtība
7. Nolikums par personīgo lietu skapīšu tiesību iegūšanu
8. Titula “Gada skolēns” piešķiršanas kārtība
9. Titula “ Gada sportists” piešķiršanas kārtība
10. Skolēna apgaitas lapa
11. Stipendijas pieteikums
12.

Kārtība, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību, dzīvību