Informācija Skola šodien Skolotāji Skolēni Bibliotēka Vēsture Arhīvs Pa jokam

Skolotāji

  
  
Skolotāji šodien

   Kvalitātes paaugstināšana
  
Direktore
 
  Visi skolotāji
  
Direktori, vietnieki

 


SANITA MADALĀNE
Salas vidusskolas direktore, Dr.paed.
 

ADMINISTRATĪVĀ DARBA PIEREDZE
PEDAGOĢISKĀ DARBA PIEREDZE
Izglītība
PĒTNIECISKĀ DARBA PIEREDZE
IZDEVUMU REDAKTORA, RECENZENTA DARBA PIEREDZE


Informācija angļu valodā /In English:
https://www.linkedin.com/in/sanitamadalane

KONTAKTINFORMĀCIJA
Tālrunis: 65237781
Mob.tālrunis: 29123544
E-pasts: sanita.madalane@salas.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ADMINISTRATĪVĀ DARBA PIEREDZE izglītības un valsts pārvaldes iestādēs

Direktore (2015. – šobrīd) Salas novada pašvaldības Salas vidusskola

Nodaļas vadītāja (2004. – 2014.) Rīgas Pedagoģijas uz izglītības vadības akadēmija

Programmas direktore (2003. – 2006.) Rīgas Pedagoģijas uz izglītības vadības akadēmija

Prodekāne (2003. – 2004.) Rīgas Pedagoģijas uz izglītības vadības akadēmija

Vecākā referente (2003.) Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs

Vecākā referente (2003.) Īpašu uzdevumu ministra bērnu un ģimenes lietās sekretariāts

Projektu koordinatore (2002. − 2003.) Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts bērna tiesību aizsardzības centrs (reorganizēts par Īpašu uzdevumu ministra bērnu un ģimenes lietās sekretariātu)

uz sākumu>>


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PEDAGOĢISKĀ DARBA PIEREDZE

Lektore tālākizglītības iestādēs (2015. – šobrīd)

Aizkraukles Pieaugušo izglītības un inovāciju atbalsta centrs; SIA Studio ABC

Lektore augstākās izglītības iestādē – docente (2014. – šobrīd)

Rīgas Juridiskā augstskola

Lektore augstākās izglītības iestādē – docente (2011. – 2014.), lektore (2004. – 2011.)

Rīgas Pedagoģijas uz izglītības vadības akadēmija

Skolotāja (2015) Sākumskolas skolotāja, Aizkraukles pilsētas sākumskola

Skolotāja (2000. − 2002.) Angļu valodas skolotāja pamatskolā. Ziemeļvalstu ģimnāzija

Skolotāja (1999. − 2000.) Sākumskolas skolotājs un audzinātājs, mākslas studijas vadītāja, Olaines 1.vidusskola

 uz sākumu>>

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Izglītība

Zinātņu doktora grāds (Pedagoģija) (2004. − 2011.) Latvijas Universitāte

Promocijas darba temats: Topošo skolotāju pētnieciskās kompetences pilnveidošanās augstskolā

Augstākā profesionālā izglītība – ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs (2002. − 2003.) Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko attiecību institūts

Diplomdarba temats: ANO jaunatnes politika

Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā (2000. − 2001.) Latvijas Universitāte

Maģistra darba temats: Pašvērtējuma mijsakarības ar darbības mērķa sasniegšanu pusaudžu vecumā

Izglītības zinātņu bakalaura grāds pedagoģijā (1995. − 2000.) Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola

Bakalaura darba temats: Pašvērtējums un vērtējums radošajā darbībā latviešu valodas nodarbībās sākumskolā

Sākumskolas skolotāja kvalifikācija

Angļu valodas skolotāja pamatskolā kvalifikācija

Kvalifikācijas darba temats: Creative methods in teaching EFL in basic school


 uz sākumu>>


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PĒTNIECISKĀ DARBA PIEREDZE

Pētniece (2011. – 2013.) Rīgas Pedagoģijas uz izglītības vadības akadēmija

·         Nordplus Ietvarprogramma 2008-2012. Nordic Network for Music Education (NNME) Power Relations in Music Education. Dalībvalstis: DK, EST, FIN, IS, LV, LT, NOR, SE (2010-2012). Statuss projektā: lektore, darba grupu vadītāja

·         LZP grants Reģ. Nr. 06.2014. Mūzikas skolotāju izglītības un vispārizglītojošā skolas mūzikas mācību priekšmeta satur atbilstība skolēnu interesēm. Pretrunas un nākotnes perspektīvas. Statuss – dalībniece (2006-2011)

·         Starptautiskais zinātniskais projekts - ES SOCRATES programma, COMENIUS 2.1. aktivitāte „Skolotāju izglītība”: OUTLiNES – Outdoor Learning in Elementary Schools – from Grassroot to Curriculum in Teacher Education Līguma Nr. 01-21/3.2007/901. Koordinējošā valsts: Dānija, CVU Midt-Vest University College (2006-2009). Statuss projektā: eksperte

·         IZM finansēts RPIVA zinātniskās pētniecības projekts Nr. 12/2008 Topošā skolotāja pedagoģiskās profesionalitātes veidošanās studiju procesā. Statuss – dalībniece (2006. – 2009.) u. c.

 uz sākumu>>


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


IZDEVUMU REDAKTORA, RECENZENTA DARBA PIEREDZE

Recenzente

·           Journal of Education Culture and Society of Wroclaw University, ISSN 2081-1640, Poland (2012. – šobrīd)

·           RPIVA Jauno zinātnieku konferences Rakstu krājums (2006. – 2012.)

·           Radoša personība. RPIVA Starptautiski anonīmi recenzēts zinātnisko rakstu krājums, (2011, 2012)

Žurnālu atbildīgā redaktore (2008. – 2014.) Rīgas Pedagoģijas uz izglītības vadības akadēmija

·           Periodiskais zinātniskais žurnāls angļu valodā SIGNUM TEMPORIS, ISSN 1691-4929 (2008. – 2014.)

·           Zinātniskais žurnāls vadībzinātnē angļu valodā SCIENTIA REGIMINIS, ISSN 2255-8063 (2011.)

Rakstu krājumu atbildīgā redaktore (2008. – 2014.) Rīgas Pedagoģijas uz izglītības vadības akadēmija

·           RPIVA Starptautiskās zinātniskās konferences Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā Rakstu krājums (2006., 2008., 2010., 2012., 2014.)

·           RPIVA Jauno zinātnieku konferences Rakstu krājums (2006. – 2012.).

Rakstu krājumu tehniskā redaktore (2009. – 2012.) Rīgas Pedagoģijas uz izglītības vadības akadēmija

·           Mūzikas pedagoģija I, II, III, IV. RPIVA Zinātniskie raksti, ISSN 2255-7768 (2009. – 2012.).

uz sākumu>>